Crogen

CONTACTEER

ONS

Disclaimer
De bezoeker van deze website gaat met deze disclaimer akkoord door het eenvoudige bezoek of gebruik van de site zelf. Crogen nv tracht zo secuur als mogelijk informatie te verstrekken maar kan nooit aansprakelijk gesteld worden over de op deze website gepubliceerde informatie. Crogen staat niet garant voor de juistheid of de volledigheid van de medegedeelde publicatie. Deze informatie wordt regelmatig geupdatet en dit gebeurt naar eigen goeddunken en inzicht van Crogen nv. Gebruiker krijgt hieromtrent geen kennis. Crogen nv staat erop te duiden dat de gepubliceerde informatie door derden niet kan aangewend worden onder de vorm van advies. Gebeurt dit toch dan kan Crogen geen verantwoordelijkheid hieromtrent dragen en vrijwaart zich dus voor onjuistheden of onvolkomenheden die op deze website gepubliceerd staan.
Crogen geeft geen toelating om bestanddelen van deze website te reproduceren, te verspreiden, openbaar te maken, als referentie aan derden voor te leggen of op enige andere wijze te gebruiken tenzij Crogen nv hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven. Inbreuken hierop, zelfs het kopiëren, zal aanleiding geven tot schadevergoeding.
Voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van Crogen nv zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd en dit in toepassing van het Belgische Recht.
Privacy
Crogen nv slaat geen gegevens automatisch op van de gebruikers van haar website. Enkel de gegevens die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld door het gebruik van het contactformulier) worden bijgehouden. Indien u zelf gevoelige gegevens zou verstrekken, dan worden deze behandeld zoals omschreven in de relevante wetgeving.
Via deze website ontvangen persoonlijke informatie is hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik door Crogen nv. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens. Crogen nv verbindt er zich toe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om misbruik te voorkomen. Op onze website zijn ook links geplaatst naar andere websites waarop Crogen nv geen controle uitoefent. Opdat wij op deze websites geen controle uitoefenen aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid. Een gebruiker van deze website zal kennis nemen van het betreffend privacybeleid.
Incasso
• Na opening van het dossier incasso zal de klant/opdrachtgever zich onthouden van tussenkomsten bij de debiteur. Bij niet naleving van deze voorwaarde zal het commissieloon volgens de in voege zijnde tarieven aangerekend worden.
• In het verloop van een incasso-opdracht kan Crogen nv beroep doen op eender welke derde (gerechtsdeurwaarders, advocaten, experten, enz.) voor zover hun tussenkomst de uitvoering van de opdracht kan ten goede komen. Crogen nv hoeft hiervoor geen goedkeuring te vragen aan de klant. Het is wel gangbaar dat hij hiervan verwittigd wordt. De vergoedingen of erelonen van deze aangezochte derden zijn integraal ten laste van de klant en zullen normaliter rechtstreeks door hem aan deze derde betaald worden. Indien deze kosten en/of erelonen door Crogen nv gefinancierd worden, worden deze aan de klant doorgerekend.
• Crogen nv behoudt zich het recht incasso-opdrachten zonder verplichte opgave van reden te weigeren of de behandeling ervan stop te zetten of te beëindigen.
• Behalve anders voorgesteld of vermeld, worden procedurekosten in eerste instantie met een kostenvoorschot aangerekend. Niet verhaalbare proces- of uitvoeringskosten worden doorgerekend aan de klant.
• Zo verjaringstermijnen van toepassing zijn, is de klant gehouden Crogen nv hiervan op de hoogte te stellen en dit uiterlijk bij het overmaken van de opdracht. Laat de klant na dit te doen, dan is Crogen nv nooit voor de gevolgen aansprakelijk.
• Crogen nv is niet verplicht de door de klant ter beschikking gestelde stukken terug te bezorgen noch te bewaren, evenmin na het afsluiten van een dossier.
• Crogen nv levert een middelenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
• Crogen nv maakt gebruik van informatie die gebaseerd is op van derden verkregen informatie. Of deze aangeleverd zijn, dan wel publiekelijk voorhanden, doet niets af aan het feit dat Crogen nv niet kan instaan om de juistheid en/of de volledigheid van de ingewonnen gegevens te controleren. Crogen nv kan niet instaan voor de juistheid van de ontvangen informatie, hoe zij deze ook verkregen heeft.
• De klant ontlast, hier verwijzend naar artikel 1165 BW, Crogen nv van elke aansprakelijkheid mocht zij de ontvangen informatie aan derden meedelen. Crogen nv geeft haar informatie steeds te goeder trouw maar kan niet geroepen worden omtrent de juistheid of de volledigheid daarvan.
• De opdrachtgever vrijwaart Crogen nv voor iedere klacht welke een debiteur zou formuleren wegens de invordering door Crogen nv.
• In geen geval kan Crogen nv aansprakelijk gesteld worden voor schade, welke ook, noch voor heirkracht. Crogen nv kan tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
• In haar incasso-activiteit treedt Crogen nv enkel op als verwerker in de zin van de wet op de privacy. Crogen nv kan haar gegevens meedelen aan de door haar ingeschakelde derde partij en in de rapportering aan haar klanten/opdrachtgevers.
• Teneinde Crogen nv in de mogelijkheid te stellen haar taak op de best mogelijke manier te vervullen, zal de opdrachtgever steeds zijn volle medewerking verlenen en zeker ieder nieuw feit eigen aan een vordering meedelen. Bij gebreke hieraan zal Crogen nv de gemaakte kosten, al dan niet verhoogd met de winstderving, ten laste van de opdrachtgever mogen leggen.
• In geval van afkoop van schuld en woonstkeuze is Crogen nv tot het betalen van de overnamesom, tenzij anders bedongen, slechts verplicht na het afhandelen van de volledige procedure. De overeenkomst van vorderingsoverdracht wordt aangegaan onder de uitdrukkelijke en ontbindende voorwaarde dat indien het voor de overnemer onmogelijk is de schuldvordering daadwerkelijk te innen, de overeenkomst teniet gaat en de zaken hersteld worden in dezelfde toestand alsof er geen overeenkomst heeft bestaan. De gemaakte kosten voor de gerechtelijke procedure, en dit tot op de datum dat Crogen nv de oninbaarheid aan de opdrachtgever heeft bevestigd, vallen ten laste van de overdrager. Gedeeltelijke realisatie geeft aanleiding tot pro rata betaling van de overnameprijs. De aan tegenpartij toegekende schadeloosstellingen of verworven vergoedingen dienen door de opdrachtgever te worden vereffend. De opdrachtgever doet woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van Crogen nv.
• Zo er tussen de opdrachtgever en Crogen nv een overeenkomst van overdracht bestaat, kan Crogen nv deze steeds, en zonder dat zij enige specificatie van haar beweegredenen moet geven, een procedure stopzetten. In een dergelijke situatie gaat de overeenkomst van vorderingsoverdracht teniet en worden de zaken hersteld in dezelfde toestand alsof er geen overeenkomst heeft bestaan. De gemaakte kosten worden op de opdrachtgever verhaald, hij is gehouden deze, in naleving van deze uitvoeringsvoorwaarden, te voldoen.
• Werkingskosten : Het is Crogen nv steeds toegelaten van de door haar ontvangen gelden, vooraf de uitgestane kosten te recupereren, haar resultaatsvergoeding te provisioneren en haar eigen rekeningen te compenseren.
• In geval van geschil, zowel ten gronde als in kortgeding, zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Crogen nv zal niet bij wijze van verknochtheid of vrijwaring voor enige andere rechtbank kunnen gedaagd worden, waar de overeenkomst ook tot stand kwam en waar zij ook werd uitgevoerd.
• Alle hierboven vernoemde bepalingen inzake voorwaarden, uitvoering, algemeen of werkende, zijn geacht door de overdrager en/of de opdrachtgever en/of zijn gevolmachtigde personen gekend te zijn. Zij werden tussen partijen bedongen. Iedere afwijking is van nul en generlei waarde, tenzij uitdrukkelijk anders en met expliciete vermelding overeen werd gekomen.